Bez reverznej logistiky predajcovia nemajú šancu

Ochrana spotrebiteľa je čoraz viac v hľadáčiku legislatívcov a ochrancov práv v Európe. V roku 2019 Európska únia prijala smernicu o určitých aspektoch zmlúv o predaji tovaru. Členské štáty ju mali transponovať do 1. januára 2022. Pri predaji tovaru, vrátane predaja cez internet, má predajca voči kupujúcemu rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj vrátenie tovaru. A tu prichádza na rad reverzná logistika.

Princíp zodpovednosti predajcu za vady a výmena vadného tovaru, prípadne čiastočná alebo úplná refundácia pri reklamácii nie sú ničím novým. Avšak nakupovanie sa presunulo z kamenných predajní do online priestoru. A to mení aj spôsob vrátenia tovaru. Pre predajcu vznikajú nové povinnosti, a tiež náklady. Kým v prípade kamennej predajne zákazník príde tovar sám vrátiť priamo do obchodu, zásielkový obchod predpokladá vrátenie tovaru podobnými kanálmi, ako keď tovar smeroval k zákazníkovi. V zásade ide o akýsi opačný tok, preto reverzná logistika.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES priznáva spotrebiteľovi právo na výmenu alebo opravu, zľavu z ceny, prípadne mu umožňuje ukončiť kúpnu zmluvu.

Ak spotrebiteľ ukončí kúpnu zmluvu, spotrebiteľ na náklady predávajúceho vráti tovar predávajúcemu a predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu.

Smernicu mali členské štáty Európskej únie povinnosť prevziať do svojich právnych poriadkov s účinnosťou od 1. januára 2022. Na Slovensku zatiaľ táto smernica nebola transponovaná. Ministerstvo hospodárstva pripravilo komplexný návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkovania do polovice februára. V súčasnosti je návrh v legislatívnom procese.

Odstúpenie spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu

Dôvodom na vrátenie tovaru však nemusia byť iba vady a reklamácie. V prípade nákupu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní aj bez uvedenia dôvodu (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Položka v rozpočte

Reverzná logistika je niečo, s čím predajcovia musia počítať aj vo svojich rozpočtoch. Samozrejme, každý obchodník má svoje odhady a plánovanie, ale na vytvorenie približného obrazu o veľkosti tohto segmentu nám postačia agregované globálne údaje. V roku 2021 podľa IMARC Group mal celkový globálny trh hodnotu viac ako pol bilióna (563 miliárd) dolárov. Do roku 2027 sa predpokladá nárast až na viac než 800 miliárd.

Určíte si poviete, že to číslo je veľké len preto, lebo je to nasčítaná suma za celý svet. Ale poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v pomere k celkovej hodnote e-commerce. Podľa viacerých zdrojov sa objem celosvetového elektronického obchodovania v roku 2021 odhaduje na 13 biliónov (v angličtine 13 trillions) dolárov.

Aký je teda podiel hodnoty reverznej logistiky na celkovom elektronickom obchode? 4.3%. A to už nie je zanedbateľné číslo. Preto úspora nákladov pri reverznej logistike môže významne ovplyvniť celkové finančné výsledky firmy.

Naša spoločnosť sa zameriava na ponuku produktov, ktoré celý proces reverznej logistiky dokážu výrazne optimalizovať. V prípade záujmu nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Viac o našich produktoch si môžte pozrieť tu.

Pridaj komentár