Site icon MARTES, s.r.o.

LOGIS – Logistický informačný systém

LOGIS je celopodnikový logistický informačný systém, ktorý zaisťuje spracovanie, evidenciu a správu zásielok v celkovom objeme viac ako 20 miliónov kusov ročne.

Od prvého nasadenia LOGIS prebieha nepretržitý vývoj systému sledujúci nové technologické riešenia v segmente logistiky, ako aj požiadavky zákazníka na nové funkcionality a služby.

Klient LOGIS každodenne beží na viac ako 1 000 používateľských staniciach po celom Slovensku. Celkový počet individuálnych používateľských účtov je viac ako 3 000.

Riešenie je škálovateľné a môže byť dimenzované podľa požadovaného výkonu. Pri jeho návrhu boli uplatnené architektonické princípy pre vysoko dostupné systémy (HA). Ako úložisko dát sa používa centrálna databáza.

Podporované typy zásielok

LOGIS podporuje všetky typy evidovaných zásielok. Zameriava sa na zásielky, ktoré sú jednoznačne identifikovateľné čiarovým kódom. Ostatné, neoznačené listové zásielky sú podporované vo režime „bulk“. Tieto zásielky sa v preprave vykazujú ako poštové vrecia s určeným typom obsahu.

Príjem zásielok

LOGIS podporuje príjem zásielok v nasledujúcich režimoch:

Master manažment podacích čísel

Systém zabezpečuje prideľovanie jedinečných podacích čísiel zásielkam, prideľovanie rozsahov podacích čísiel podávateľom a poštám. Ponúka avizovanie stavu vyčerpanosti rozsahov, presuny rozsahov medzi subjektami, informácie o stave podacích čísiel a podobne.

Evidencia zásielok

Životný cyklus zásielky je evidovaný, vrátane histórie zmien údajov na zásielke, vo forme auditného záznamu. V systéme je možné vyhľadávať zásielky podľa všetkých dostupných parametrov a údajov zásielky, čo umožňuje uskutočňovať „ad hoc“ štatistické overovania. Systém umožňuje pomocou rôznych stupňov oprávnenia stanoviť povolené operácie so zásielkami a ich údajmi.

Track & Trace

Všetky automatické alebo ručné skeny zásielok sú prenášané do Track & Trace databázy, kde sú dostupné v rámci interného tracku pošty pre interné analýzy. Z tejto DB sú potom sprístupňované aj koncovým používateľom prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webových stránok poštového podniku.

Doručovanie zásielok

LOGIS podporuje doručovanie zásielok kuriérom, ako aj výdaj zásielok na uzle expresných služieb alebo prostredníctvom post-boxov. Je integrovaný s mobilným skenerom kuriéra. Kuriér dostáva do skeneru informácie o zásielkách, ktoré má doručovať, vrátane všetkých poplatkov, spojených so zásielkou. Systém podporuje vyúčtovanie kuriéra po návrate z doručovania.

Výplatné, fakturácia, zúčtovanie

LOGIS vypočítava a eviduje všetky poplatky spojené so zásielkou. Podporuje hotovostné platby, platby kartou, úver poštovného i fakturáciu. Systém vytvára fakturačné podklady pre SAP alebo iný ERP systém. LOGIS automatizovane zasiela zákazníkom podrobné výpisy k faktúram (rozpis využitých služieb).

Avizovanie a reporting

Systém podporuje automatizované avizovanie zákazníkom pomocou e-mailu alebo SMS. Obsahuje funkcionality pre automatizované zasielanie informácií o:

Riadenie Logistickej Siete

Dispečerské riadenie logistickej siete umožňuje osobitný informačný systém, ktorý na základe údajov o zásielkách vznikajúcich v LOGIS ponúka prehľad zaťaženia logistickej siete, krátkodobú predikciu stavu siete, predikciu lehoty prepravy zásielok (zmeškané zásielky) a ďalšie prevádzkové charakteristiky siete. Okrem toho je možné na základe nazbieraných údajov optimalizovať uzle siete a simulovať prevádzku na upravenej sieti.

Medzinárodné zásielky

Samostatný modul „Medzinárodná pošta“ zabezpečuje kompletnú komunikáciu s medzinárodnou poštovou sieťou, vrátane odosielania stavových informácií o zásielkách.

LOGIS disponuje modulom „Colnica“, ktorý podporuje preclievanie zásielok z cudziny na vnútroštátnej colnici.

Tlačové zostavy, reporty, exporty

Systém podporuje širokú škálu tlačových zostáv, ktoré je možné ďalej rozširovať podľa potrieb. Všetky tlačové zostavy je možné uložiť vo formáte PDF. Reporty je tiež možné exportovať do formátov CSV alebo XLS.

Administrácia

Administrácia LOGIS je riešená formou samostatnej webovej aplikácie, cez ktorú možno systém konfigurovať, udržiavať číselníky, meniť nastavenia automaticky spúšťaných procesov a monitorovať chod systému.

Prepojenie LOGIS na iné IS

Exit mobile version